Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez firmę Soft Elektronik sp z o.o. z siedzibą pod adresem Jagiellońska 67, 70-382, Szczecin . Działalność przedsiębiorstwa prowadzona jna witrynach www.chrobry.pl, www.apartamentykamienica.pl, www..rkf.com.pl. Spółka Soft Elektronik z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny.

 

Jakie dane zbiera przedsiębiorstwo podczas korzystania z Witryn?

Witryny nie zbierają w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez witryny i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryn. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies usuwane są z chwila zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania prze z Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa maile, loginy czy hasło, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie z witryny, oczywiście w przypadku, gdy takie dane są wysyłane przez klienta w postaci zapytań (dział kontakt) . W każdej chwili mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej, lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Państwo korzystacie.

 

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika


Witryny wykorzystują poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny.

Polityka prywatności dotycząca Kamienica Apartamenty:
Jakie dane zbiera Kamienica Apartamenty podczas rejestracji i dokonywania rezerwacji? Witryna zbiera następujące dane osobowe w przypadku procesu rejestracji na Witrynie:

nazwisko i imię,
adres zameldowania na pobyt stały,
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail


Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów e-Sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez napisanie takiej prośby na adres bok@chrobry.pl


Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których witryny realizują zobowiązania jak np. operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące dane wspólnoty mieszkaniowe, dany fitness lub Kamienicę. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Środki techniczne i Państwa obowiązki
Witryny prowadzone przez firmę Soft Elektronik spz o.o. dokładają wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.


Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Witryny firmy Soft Elektronik sp z. o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: Administrator Bezpieczeństwa Informacji Tomasz Pęski.


DEFINICJE związane z polityką prywatności :
* Administrator- każdorazowo jest to firma Soft Elektronik sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
* Dane osobowe to wszelkie uzyskane informacje dotyczące osób fizycznych w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy , email, dane teleadresowe i inne identyfikujące daną osobę wraz z informacjami gromadzonymi za pośrednictwem plików cookie i / lub podobnej technologii.
* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
* Witryny – strony internetowe związane i stworzone na rzecz i przez jej świadome działanie Soft Elektronik sp. z o.o.
*Usługi świadczone przez firmę Soft Elektronik spz .o.o. :
- każdorazowa czynność wykonywana w ramach działalności gospodarczej, a w szczególności:
- wynajem i krótkotrwały najem powierzchni własnych, zarządzenie nieruchomościami, usługi zdrowotno- rekreacyjne związane z kulturą , rekreacją i sportem, usługi parkingowe i inne.
*Osoba Fizyczna- Mieszkaniec, Użytkownik, Najemca, Członek Wspólnoty Mieszkaniowej, Abonent, Klubowicz, Klient- – każda osoba fizyczna odwiedzająca firmę lub korzystająca z usług świadczonych przez Spółkę
*firmy zewnętrzne: podmioty współpracujące z Administratorem takie jak: firmy telekomunikacyjne, podwykonawcy, inspektorzy, kierownicy budowy inne , które świadczą na rzecz Administratora usługi.
.
PRZETWARZANIE DANYCH podczas świadczenia usług:
* W związku z korzystaniem przez osobę ( * Mieszkaniec, Użytkownik, Najemca, Członek Wspólnoty Mieszkaniowej, Abonent, Klubowicz, Klient i inne) z usług świadczonych przez Administratora, zbiera on dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.
*Rodzaje przekazywanych danych niezbędne do realizacji świadczenia:
- Imię nazwisko , ew. imiona rodziców,
- Nazwę firmy
- adres zamieszkania/zameldowania lub prowadzonej działalności gospodarczej
- data urodzenia i lub PESEL, lub NIP ewentualnie nr REGON,
- nr dowodu osobistego,
- nr telefonu wraz z adresem mailowym.
* Dane osobowe mogą zostać przekazane celem realizacji umów między osobą fizyczną ( * Mieszkaniec, Użytkownik, Najemca, Członek Wspólnoty Mieszkaniowej, Abonent, Klubowicz, Klient i inne) a Administratorem do firm zewnętrznych w zakresie nr telefony, adresu email, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz na wezwanie organów państwowych.

 

Podstawy prawne
* Nawiązanie stosunku gospodarczego lub zakup usług, rzeczy, świadczeń od Administratora wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej ( * Mieszkaniec, Użytkownik, Najemca, Członek Wspólnoty Mieszkaniowej, Abonent, Klubowicz, Klient i inne). Osoba Fizyczna ma obowiązek podać dane niezbędne do realizacji umowy, Administrator zaś ma obowiązek te dane w sposób poufny przechowywać. Brak zgody na na przetwarzanie danych służących do realizacji umowy skutkuje z odmową na świadczenie usług.
* Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 3.2.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
D) Czas trwania oraz uprawnienia Osób Fizycznych, których dane są przetwarzane.
* Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
*Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
- Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych –Administrator przekazuje stosowną informację głownie o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
- Prawo uzyskania kopii danych –Administrator wykonuje i przekazuje kopię przetwarzanych danych,
- Prawo do sprostowania –Administrator uzupełnia je lub aktualizuje,
- Prawo do usunięcia danych – Administrator usuwa dane, jeśli ich przetwarzanie jest niepotrzebne i stosunek łączący strony został rozwiązany,
- Prawo do ograniczenia przetwarzania –Administrator zawiesza przetwarzanie danych osobowych do mementu, gdy osoba wyda ponownie zgodę, za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie nakazują instancje publiczne lub gdy wymaga tego świadczona usługa,
- Prawo do przenoszenia danych – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer,
- Prawo sprzeciwu oraz cofnięcia zgody wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
- Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Adresem do doręczeń ww. uprawnień wynikających z p. D jest Soft Elektronik sp z o.o. z siedzibą pod adresem Jagiellońska 67, 70-382, Szczecin bok@chrobry.pl 91 4843215

Każdorozawa realizacja uprawnień wynikająca z punktu D musi wskazywać czego dotyczy ,a Administrator ma obowiązek odpowiedzieć na żądanie osoby fizycznej w ciągu 1 miesiąca. poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.


Bezpieczeństwo i administracja
Administrator oświadcza, że prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny oraz informuje, że osoby, mające do nich dostęp są osobami przeszkolonymi w tym zakresie i są przez Administratora upoważnione do przetwarzania danych. Operacje mające miejsce na danych osobowych są rejestrowane i prowadzone przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: bok@chrobry.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

All rights © Copyrights Soft Elektronik Sp. z o.o.

mmCreation.pl